İş Mevzuatı ve İSG Uygulamaları

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
UYGULAMALARI DANIŞMANLIĞI KONULARI
Genel olarak iş mevzuatı olarak tanımlanan iş yasaları uygulamaları çerçevesinde;
· 4857 Sayılı İş Kanunu,
o İş sözleşmesinin yapılması,
o İşçi özlük dosyalarının tekemmülü,
o Çalışma şartlarının düzenlenmesi,
o İş süreleri, fazla çalışma, hafta ve genel tatil çalışmaları ile ilgili usul ve esaslar, esnek iş süresi uygulamaları, denkleştirme, serbest zaman kullanımı, telafi çalışması,
o Ücretler, tatiller, yıllık ücretli izin ve mazeret izni uygulamaları,
o Kayıt ve belge düzeninin sağlanması,
o İşten çıkarma-feshin sonuçları, tazminat konuları,
o İş güvencesi kapsamındaki uygulamalar, işe iade davaları ve sonuçları, tutanak ve bildirimlerdeki usul ve esaslar,
o İstihdamı Teşvik Yasası Uygulamaları,
o İşçi işveren uyuşmazlığı ile ilgili tüm konular,
· 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları
o 6331 Sayılı yasa yükümlülükleri ve bunun işyerinde hayata geçirilmesi,
o Mevzuat uygulamaları ile ilgili alanda fiili denetim ve raporlama,
o Mevcut dokümanların içeriklerinin uygunluğu,
o İş kazaları, meslek hastalığı gibi konularda hukuki süreçlerle ilgili bilgiler,

Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ve Uygulamaları,
3308 Sayılı Meslek Eğitimi Kanunu ve Uygulamaları,

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun,

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Hakkında Kanun,

5763-5838-5951-6111 i Sayılı İstihdamı Teşvik Kanunu ve Uygulamaları,

6552 Sayılı (Torba Yasa) Uygulamaları

Bu kanunlarla ilgili;
· Tüzük,
· Yönetmelik,
· Tebliğ ve Uygulamalar.

A: 8020 / 5 Sokak No:2 Çiğli /İZMİR T: +90232 325 37 37 F: +90232 325 38 38 E: info@yoncaosgb.com.tr